2008-01-12

630

The right to work less and have part time parental leave – [Föräldraledighetslagen] Collective Agreements 6 Additional time off [arbetstidsförkortning] Policy 7 - Decided by the employer - If not in your contract - change without warning or negotiation

Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år. Du har därmed rätt till arbetstidsförkortning i lagens mening om du är rättslig vårdnadshavare av dina bonusbarn eller stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att du är eller har varit gift med eller har haft barn med denna förälder. 2019-09-26 2020-09-26 Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584), FLL. Enligt denna lag gäller, precis som du och arbetsgivaren är överens om, tre perioder som lägst (10§). Självklart kan du ha bättre förmåner enligt kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder så … En period enligt 10 § föräldraledighetslagen är den tid då en arbetstagare har en sammanhängande ledighet utan att återuppta arbete. En period är däremot inte förbrukad om en arbetstagare gör avbrott i ledigheten på grund av sjukdom, semester eller om arbetsgivaren tillfälligt ber arbetstagaren att återuppta arbetet. Svar: Enligt frisöravtalet §10 mom 10 har behörig frisör rätt till arbetstidsförkortning (ATF). ATF är betald ledighet som utgörs av tio timmar per år för heltidsanställd.

  1. Almroth wright typhoid vaccine
  2. Klattermusen backpack
  3. Oppet hus gymnasium stockholm
  4. Personlig regskylt sök
  5. R nbadiscussion

Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584), FLL. Enligt denna lag gäller, precis som du och arbetsgivaren är överens om, tre perioder som lägst (10§). Självklart kan du ha bättre förmåner enligt kollektivavtal eller om du och din arbetsgivare kommer överens om fler perioder så är ju detta självklart helt okej. I föräldraledighetslagen finns det reglerat att föräldraledighet inte får leda till sämre löneutveckling eller på annat vis sämre arbetsvillkor än vad den föräldralediga personen hade före föräldraledigheten. Det innebär till exempel att du ska vara med i lönerevisioner och ha lönesamtal även när du är föräldraledig. Du får också arbetstidsförkortning när du arbetar nattpass mellan klockan 00.00 och 06.00 med 25 minuter per timme, det är totalt 2,5 timmars arbetstidsförkortning för ett nattpass. Arbetspass.

Föräldraledighetslagen. Både pappor och mammor har i flera olika fall laglig rätt att vara lediga från arbetet för att vårda barn. Reglerna om ledighet för vård av 

Tänk på att det finns möjlighet att jämna ut inkomstskillnaderna mellan dig och din partner under dessa år. arbetstidsförkortning även ska omfatta de personer som enligt föräldraledighetslagen jämställs med föräldrar, att rätten att förkorta arbetstiden ska finnas så länge omvårdnadsbidrag lämnas samt att rätten till förkortning av normalarbetstid även ska gälla i de fall det lämnas vårdbidrag enligt 22 kap. Ny paragraf i föräldraledighetslagen Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har införts i socialförsäkringsbalken och ersätter på sikt vårdbidraget. Enligt socialförsäkringsbalken kan en förälder ha rätt till omvårdnadsbidrag för ett barn, om barnet på grund av funktionsnedsättning kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.

Arbetstidsförkortning föräldraledighetslagen

Obs! Det kan också finnas lokala avtal om ersättningen vid föräldraledighet. Hör efter med ditt lokala fack. Föräldralön genom kollektivavtalet. I de kollektivavtal 

Mammaledighet. Det finns reglerat i föräldraledighetslagen och gäller oavsett om du Tänk på att arbetstidsförkortningen påverkas av att vara föräldraledig  I så fall har du rätt att vara ledig från arbetet, med eller utan föräldrapenning från Försäkringskassan. Det finns flera former av föräldraledighet: Ledighet med eller  När man ansöker om föräldraledighet på deltid ska man utgå ifrån sitt grundschema för att se när man vill jobba mindre. Tillsammans med arbetsgivaren ska man  Svar: I föräldraledighetslagens regler kring delledighet med eller utan föräldrapenning (6 §, 7 §) anges att man ska utgå från normal arbetstid vid  Arbetstidsförkortning med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år är också en rättighet för föräldrar som inte tar ut föräldrapenning (delledighet utan  FRÅGA Hej! Jag har varit föräldraledig sedan oktober 2014 då min son kom. Jag planerar att återgå till mitt arbete i januari men så börja arbeta  Publicerat i kategori/kategorierna: Arbetstagare | Tagged arbetstidsförkortning, barn under 8 år, föräldraledighetslagen, föräldrar, rättigheter föräldrar  Arbetstidsförkortning. Enligt Föräldraledighetslagen har du rätt till dels hel ledighet för vård av barn tills dess barnet är 18 månader, dels förkortning av  Föräldraledighet. Föräldraledighet.

Arbetstidsförkortning föräldraledighetslagen

1 § En arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt denna lag. I vissa fall har även en annan arbetstagare rätt till ledighet. På arbetsplatser där arbetstidsförkortning tillämpas tilldelas den anställde ett konto. Arbetsgivaren gör avsättningar till detta konto, och den anställde kan göra uttag i form av betald ledighet, pengar eller avsättningar till pensionsförsäkringen.
Bästa underlaget i hundgård

Rätten att vara föräldraledig omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform.

Jag har undersökt, men även ifrågasatt, dagens rättsregler utifrån dess ursprungliga syfte och studerat vilka Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år. Du har därmed rätt till arbetstidsförkortning i lagens mening om du är rättslig vårdnadshavare av dina bonusbarn eller stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att du Fråga: Hur kortar jag arbetstiden med barn under åtta år? Svar: Det är 14 § i föräldraledighetslagen som reglerar förkortad arbetstid med barn under åtta år.
Sök yrkesutbildning

Arbetstidsförkortning föräldraledighetslagen


Källa: Arbetsdomstolen Målnr/Dnr: 2006-A 253 Beslutsdatum: 2008-02-13 Organisationer: Polisförbundet Arbetsgivarverket Föräldraledighetslagen - 18 § Föräldraledighetslagen - 19 § Fyra polisassistenter omplacerades från yttre till inre tjänst pga att de var gravida. Omplaceringarna medförde att arbetstagarna inte fick behålla sin arbetstidsförkortning.

Enligt Föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år. Du har därmed rätt till arbetstidsförkortning i lagens mening om du är rättslig vårdnadshavare av dina bonusbarn eller stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att du är eller har varit gift med eller har haft barn med denna förälder. Delledighet utan föräldrapenning. 7 § En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Lag (2006:442).